Het professioneel handelen van wijkverpleegkundigen wordt ingekaderd door een groot aantal richtinggevende uitgangspunten. Denk bijvoorbeeld aan wet- en regelgeving, beroepscode, beroepsprofielen, standaarden en professionele instrumenten als richtlijnen en protocollen.

Het NWG heeft voor de wijkverpleging een aantal relevante richtinggevende uitgangspunten in samenhang gebracht. Dit samenhangende geheel oftewel het professioneel handelingskader vormt de basis voor verantwoord (professioneel) wijkverpleegkundig handelen.

Het NWG heeft hiërarchie aangebracht door ‘Wijkverpleging in Context’ centraal te zetten in het professioneel handelingskader.

Een deel van de documenten is algemeen geldend voor verpleegkundigen en verzorgenden. Een ander deel betreft documentatie die, vanuit de algemeen geldende uitgangspunten, toegesneden is op de specifieke functie van de wijkverpleegkundige dan wel op de wijkverpleging als geheel.

Sommige documenten leggen een basis onder de beroepsuitoefening van wijkverpleegkundigen, zoals ‘Wijkverpleging in Context’, het normenkader, de beroepsprofielen, de beroepscode en de professionele standaard. Andere brengen meer inhoudelijke verdieping aan op specifieke onderdelen zoals het verpleegkundig proces en klinisch redeneren of omvatten professionele instrumenten. Deze documenten en instrumenten kunnen niet los van elkaar worden gezien en zijn allemaal belangrijk.

Richtinggevende uitgangspunten

Het NWG vindt het van groot belang dat wijkverpleegkundigen zich bewust zijn van de uitgangspunten die richtinggevend zijn voor hun handelen. Consequent handelen volgens die richtinggevende uitgangspunten is tenslotte de essentie van hun professionaliteit.

‘Het professioneel handelingskader draagt bij aan kwalitatief goede en verantwoorde zorg én aan eenduidigheid’

De praktijk wijst echter uit dat wijkverpleegkundigen de uitgangspunten uit het oog dreigen te verliezen en (te) vaak handelen op basis van eigen routines die in de loop van de tijd zijn ontstaan. De veelheid aan richtinggevende uitgangspunten in combinatie met de enorme werkdruk van wijkverpleegkundigen zijn hier debet aan. Met het professioneel handelingskader wil het NWG de wijkverpleegkundigen houvast bieden door ze op een overzichtelijke wijze inzicht te geven in alles wat van toepassing is op hun handelen. Dat draagt bij aan kwalitatief goede en verantwoorde zorg én aan eenduidigheid.