Wijkverpleging in context 2018-06-05T13:35:13+00:00

Wijkverpleging in context

In het Actiz- visiedocument Wijkverpleging in Context beschrijven wijkverpleegkundigen zelf wat de kern van hun maatschappelijke opdracht is.

Het NWG beschouwt dit richtinggevend visiedocument als haar referentiekader voor het handelen van wijkverpleegkundigen. Daarmee staat dit document tevens centraal in het door het NWG opgestelde professioneel handelingskader en vormt het als het ware de kapstok voor alle andere richtinggevende documentatie.

Met de term richtinggevend visiedocument maakt het NWG duidelijk dat zij groot belang hecht aan Wijkverpleging in Context. Van haar deelnemers verwacht het NWG (niet vrijblijvend!) dat zij de inhoud van dit document kennen en begrijpen, dat de inhoud van dit document leidend is voor hun handelen en dat zij hun handelen hier continu aan (laten) toetsten.

Wijkverpleging in context: de essentie van wijkverpleging

Wijkverpleging in context beschrijft de essentie van de wijkverpleging als volgt.

Het handelen van de wijkverpleging is gebaseerd op het besef dat:

‘Gezondheid voor mensen geen doel op zich is, maar een middel om te kunnen (blijven) doen wat belangrijk voor ze is in hun leven, en als mensen dat kunnen doen en mee kunnen blijven doen, zodat ze ‘er toe doen’ blijven ze gezonder’.

Achterhalen wat belangrijk is voor mensen en waarom dat zo is, weten welke belemmeringen mensen daarbij ondervinden en op basis van veerkracht en eigen regie van mensen samen met hen op zoek gaan naar oplossingen daarvoor, vormen centrale aangrijpingspunten voor de wijkverpleging.

Wijkverpleging is dan ook altijd gericht op het versterken van de eigen mogelijkheden van mensen en zoekt continu naar passende en duurzame oplossingen in de directe omgeving van mensen.

Het Actiz-visiedocument ‘Wijkverpleging in context’ vind je hier.