Professionele standaard

‘De professionele standaard, een uitwerking’ is in januari 2015 door V&VN gepubliceerd en geeft weer wat de beroepsgroep onder kwalitatief goede en verantwoorde zorg verstaat.

Normen, richtlijnen en regelgeving
De professionele standaard bevat normen die invulling geven aan ‘verpleegkundig hulpverlenerschap’. Het is een belangrijk document voor wijkverpleegkundigen: het maakt inzichtelijk tot welke normen zij zich te verhouden hebben. De professionele standaard maakt daarbij een onderscheid tussen vakinhoudelijke normen, juridische normen en mengvormen. De professionele standaard is niet vrijblijvend.

De wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst verwijst naar de professionele standaard. Dit betekent dat wijkverpleegkundigen de professionele standaard moeten kennen én in staat moeten zijn hiernaar te handelen. Ook is het een hulpmiddel om het handelen van de wijkverpleegkundige te kunnen verantwoorden en beoordelen.

‘Professionele standaard’ als paraplu

De professionele standaard hangt samen met de beroepscode en de beroepsprofielen. In de professionele standaard staat daarover op pagina 3 het volgende:

De Beroepscode van Verpleegkundigen en Verzorgenden en de Beroepsprofielen vormen in feite de basis voor de professionele standaard en zijn daarmee dus heel belangrijk. De Beroepscode beschrijft de uitgangswaarden voor het handelen van verpleegkundigen en verzorgenden, zoals respect, vertrouwelijkheid, eerlijkheid, weldoen, geen schade toebrengen, autonomie en rechtvaardigheid. De Beroepsprofielen beschrijven het domein waarbinnen verpleegkundigen en verzorgenden werken, de taakgebieden en de competenties waarover een verpleegkundige of verzorgende moet beschikken om het beroep kwalitatief goed en verantwoord uit te oefenen.

Beide basisdocumenten zijn dan ook opgenomen als bouwstenen van het professioneel handelingskader.

Dagelijkse praktijk
Een wijkverpleegkundige hoeft niet op de hoogte te zijn van alles wat onder de professionele standaard valt, maar wel van de richtlijnen, handreikingen en wetten die in de dagelijkse praktijk van toepassing zijn op zijn of haar handelen en gedrag. Binnen het professioneel handelingskader heeft het NWG deze voor de wijkverpleging samengebracht en inzichtelijk gemaakt. Specifiek voor de wijkverpleegkundige geldt dat zij in staat moet zijn om verbinding aan te brengen met het bovenliggende visiedocument ‘Wijkverpleging in Context’.

‘De professionele standaard, een uitwerking’ van V&VN is hier te downloaden.