Beroepsprofielen

Het rapport ‘Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging’ (december 2015) beschrijft voor drie beroepsprofielen de deskundigheden en bekwaamheden: hbo-verpleegkundige, mbo-verpleegkundige en verzorgende. Voor de wijkverpleegkundige geldt het beroepsprofiel van de hbo-verpleegkundige.

Deskundigheid

In het rapport wordt het deskundigheidsgebied van de hbo-verpleegkundige aan de hand van zes onderdelen beschreven en nader uitgewerkt. Anders gezegd: hiermee wordt het domein gedefinieerd waarbinnen de hbo-verpleegkundige in staat wordt geacht als autonome professional verantwoord tehandelen. De zes onderdelen van het deskundigheidsgebied van de hbo-verpleegkundige in het kort:

 1. Ondersteunen van het zelfmanagement van zorgvragers, hun naasten en hun sociale netwerk.
 2. Stellen van een verpleegkundige diagnose en het indiceren, organiseren en verlenen van verpleegkundige zorg en psychosociale begeleiding op basis van klinisch redeneren.
 3. Regisseren van het aan de zorgvrager gebonden en/of zorgvrager overstijgende zorgproces.
 4. Indiceren, ontwikkelen, organiseren en uitvoeren van preventie.
 5. Initiëren en ontwikkelen van kwaliteitszorg, innovatie, analyse en praktijkonderzoek en (Evidence-based) professionalisering.
 6. Verrichten van voorbehouden handelingen; deels op basis van zelfstandige bevoegdheid, deels op basis van functionele zelfstandigheid.

Bekwaamheid

Voor de beschrijving van de bekwaamheden maakt het beroepsprofiel gebruik van een ordening in zeven competentiegebieden, gebaseerd op de systematiek van de CanMEDS (Canadian Medical Education Directions for Specialists). Dit is een internationaal geaccepteerd model voor het beschrijvenvan competenties voor professionals in de zorg. Kern van de beroepsuitoefening is de hbo-verpleegkundige als zorgverlener. Alle andere bekwaamheden raken aan die centrale rol.

canmeds-competenties

De competentiegebieden zijn in het beroepsprofiel als volgt gedefinieerd:

 1. Vakinhoudelijk handelen: de hbo-verpleegkundige als zorgverlener
 2. Communicatie: de hbo-verpleegkundige als communicator
 3. Samenwerking: de hbo-verpleegkundige als samenwerkingspartner
 4. Kennis en wetenschap: de hbo-verpleegkundige als reflectieve professional die handelt naar de laatste stand van de wetenschap
 5. Maatschappelijk handelen: de hbo-verpleegkundige als gezondheidsbevorderaar
 6. Organisatie: de hbo-verpleegkundige als organisator
 7. Professionaliteit en kwaliteit: de hbo-verpleegkundige als professional en kwaliteitsbevorderaar

Generieke competenties

In het beroepsprofiel zijn per competentiegebied de benodigde kennis, vaardigheden en attitude opgenomen voor het generieke beroepsprofiel van de hbo-verpleegkundige. Voor de functie van wijkverpleegkundige staan deze beschreven in het Expertisegebied en geactualiseerd in het Normenkader en ‘Wijkverpleging in Context’. Van de wijkverpleegkundige wordt verwacht dat zij – vanuit de generieke competenties zoals die gedetailleerd zijn uitgewerkt in het beroepsprofiel – in staat is:

 • samenhang aan te brengen met de beschreven competenties in het Expertisegebied, het normenkader en ‘Wijkverpleging in Context’;
 • deze te toetsen op juistheid en volledigheid;
 • de vertaalslag te maken voor het eigen handelen;
 • continu te reflecteren op het eigen handelen.

Het document ‘Toekomstbestendige beroepen in de verzorging en verpleging’ is hier te downloaden.