Professioneel handelingskader 2018-06-05T15:56:23+00:00

Professioneel handelingskader

Het professioneel handelen van wijkverpleegkundigen wordt ingekaderd door tal van richtinggevende uitgangspunten die in allerlei vormen zijn vastgelegd. Denk bijvoorbeeld aan wet- en regelgeving, beroepscode, beroepsprofielen, standaarden en professionele instrumenten als richtlijnen en protocollen.

Het NWG heeft voor de wijkverpleging een groot aantal relevante richtinggevende uitgangspunten in samenhang gebracht. Dit samenhangende geheel oftewel het professioneel handelingskader vormt de basis voor verantwoord (professioneel) wijkverpleegkundig handelen.

Hoewel het handelingskader van toepassing is op de wijkverpleging als geheel, richt het zich allereerst op de wijkverpleegkundige omdat hij/zij binnen de wijkverpleging een specifieke rol en verantwoordelijkheden heeft. Die komen voort uit haar HBO-beroepsprofiel en de daarvan afgeleide specifieke competenties voor de wijkverpleegkundige, die de basis vormen voor wettelijke bevoegdheden en bekwaamheidseisen.

Professioneel handelingskader: het belang ervan

Het NWG vindt het van groot belang dat wijkverpleegkundigen zich bewust zijn van de uitgangspunten die richtinggevend zijn voor hun handelen. Immers consequent handelen volgens die richtinggevende uitgangspunten is de essentie van hun professionaliteit.

De praktijk wijst echter uit dat wijkverpleegkundigen de uitgangspunten uit het oog dreigen te verliezen en (te) vaak handelen op basis van eigen routines die in de loop van de tijd zijn ontstaan. De veelheid aan richtinggevende uitgangspunten in combinatie met de enorme werkdruk van wijkverpleegkundigen zijn hier debet aan. Hoe begrijpelijk dit ook is, het te weinig in achtnemen van professionele uitgangspunten en de enorme individuele praktijkvariatie komen, op z’n zachts gezegd, de professionaliteit van hun handelen alsmede hun professionele positionering niet ten goede.

Met het professioneel handelingskader wil het NWG de wijkverpleegkundigen houvast bieden door hen op een overzichtelijke wijze inzicht te geven in al hetgeen van toepassing is op hun handelen. Dat draagt bij aan kwalitatief goede en verantwoorde zorg én aan eenduidigheid. Zodat ook relevante anderen weten wat zij van de wijkverpleegkundigen mogen verwachten.

Professioneel handelingskader: de samenhang der dingen

Het professioneel handelingskader van het NWG is opgebouwd aan de hand van een grote hoeveelheid documenten en instrumenten waarin richtinggevende uitgangspunten zijn vastgelegd. Deze vormen e bouwstenen.

Een deel hiervan betreft documenten die algemeen geldend zijn voor verpleegkundigen en verzorgenden. Een ander deel betreft documentatie die, vanuit de algemeen geldende uitgangspunten,  toegesneden is op de specifieke functie van de wijkverpleegkundige dan wel op de wijkverpleging als geheel.

Sommige documenten leggen een basis onder de beroepsuitoefening van wijkverpleegkundigen, zoals Wijkverpleging in Context, het normenkader, de beroepsprofielen, de beroepscode en de professionele standaard. Anderen brengen meer inhoudelijke verdieping aan op specifieke onderdelen zoals het verpleegkundig proces, klinisch redeneren of omvatten professionele instrumenten.

Het professioneel handelingskader bestaat dan ook uit een grote diversiteit aan documenten en instrumenten die vaak ook weer naar elkaar verwijzen, dan wel voortbouwen op elkaar. Ze hebben daarom twee dingen gemeen; ze kunnen niet los gezien worden van elkaar én ze zijn allemaal belangrijk.

Desalniettemin heeft het NWG hiërarchie aangebracht door Wijkverpleging in Context centraal te zetten in het professioneel handelingskader.