Kernwaarden

De wijkverpleging deelt haar vier kernwaarden grotendeels met de huisartsenzorg. Dit is geen toeval. Samen bevinden zij zich in het hart van de eerstelijnsgezondheidszorg, waarin zij in nauwe samenwerking, maar wel vanuit een geheel eigen vakinhoudelijke optiek, invulling geven aan deze kernwaarden.

Wijkverpleging is generalistische zorgen richt zich binnen de wijk op het brede terrein van preventie, curatie en palliatie vanuit haar eigen expertise en optiek op gezondheidsvragen en -problemen van mensen die daar wonen.

Wijkverpleging is persoonsgerichte zorg. Dat betekent dat de wijkverpleging zich vanuit een holistische kijk richt op wat voor de individuele cliënt in zijn context belangrijk is. Vanzelfsprekend houdt zij daarbij rekening met de wensen en behoeften van de cliënt.

Wijkverpleging is continue zorgen dat betekent meer dan alleen waarborging van zorg 24/7. Continue zorg vergt continuïteit in persoon om een vertrouwensrelatie te kunnen opbouwen; continue zorg vraagt ook om samenhangende zorg, zowel binnen de wijkverpleging zelf als in samenwerking met anderen.

Wijkverpleging vindt plaats in de nabijheid van mensen thuis. Dit onderscheidt de wijkverpleging niet alleen van de andere vormen van verpleging, maar van bijna alle vormen van zorgverlening. Wijkverpleging is te gast bij de cliënt in zijn eigen leef- en woonomgeving. Die context vraagt van de wijkverpleging dat zij zich daaraan zoveel mogelijk aanpast en de autonomie, privacy en woonsituatie van de cliënt respecteert. Maar die context vraagt ook dat zij zich breed oriënteert op de leef- en woonomgeving van de cliënt.